سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کیوان جهانشاهی – آزمایشگاه لایههای نازک، دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران
رسول اژئیان – آزمایشگاه لایههای نازک، دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران
ایرج مرادی قراتلو – آزمایشگاه لایههای نازک، دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران
موسی نخعی بدرآبادی – آزمایشگاه لایههای نازک، دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

برای بررسی تأثیر نوع بستر به کار رفته در لایه های تولیدکننده ی حامل های بار در گیرنده های نوری آلی ، بر کیفیت این فوتورسپتور ها ، چندین گیرنده ی نوری با استفاده از مواد آلی و پلیمری به روش تبخیر فیزیکی در خلأPVD سا خته شد و منحنی های دشارژ در تاریکی و روشنایی آنها رسم گردید و تأثیر نوع بسترهای مختلف به کار رفته در لایهی تولید کنندهی حامل بار بر این منحنیها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت