سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحسن حائری – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
امیر حمیدی – دانشجوی دکتری ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
ابراهیم اصغری – استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز
سید مهدی حسینی – دانشجوی دکتری ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

برای بررسی تاثیر نوع سیمان بر رفتار خاکهای درشت دانه، از سیمانهای گچی، آهکی و سیمان پرتلند استفاده شده است. برای این منظور از یک خاک ماسه‌ای شن‌دار نمونه‌هایی با مقادیر مختلف ماده سیمانی کننده تهیه و بعد از عمل‌آوری، تحت آزمایشهای سه‌محوری، تک محوری و کشش برزیلین قرار گرفته و رفتارمکانیکی، تنش-کرنش و خصوصیات تغییر حجم آنها مورد مطالعه قرار گرفته است. آزمایشهای سه محوری با اعمال فشارهای دورگیر ۲۵ تا ۱۰۰۰ کیلو پاسکال انجام شده است. نتایج آزمایشها نشان داده که سیمانی شدن سبب افزایش تردی نمونه‌ها شده و در این میان نمونه‌های دارای سیمان گچی ترد‌تر از بقیه جلوه می‌نمایند. کرنش معادل گسیختگی در نمونه‌های با سیمان گچی بیشترین و در نمونه‌های با سیمان آهکی کمترین است. همچنین در نمونه‌هایی دارای سیمان گچی، بیشترین نرخ اتساع حجمی در آزمایش سه محوری زهکشی شده بوجود می‌آید