سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا حاتمیان جزی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، گروه مهندسی پلیمر
احمد رمضانی سعادت آبادی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، گروه مهندسی پلیمر
مسعود فرونچی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، گروه مهندسی پلیمر
سوسن دادبین – سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

جهت بررسی تاثیر نوع و غلظت زنجیر افزاینده بر خواص فیزیکی و مکانیکی دمای پایین الاستومر های پلی یورتان غلطک پذیر، دو سری مختلف الاستومرهای پلییورتان-اوره با تغییر در غلظت زنجیرافزاینده و نیز استفاده همزمان از دو نوع زنجیرافزاینده دیالی ودیآمینی و با استفاده از روش پیشپلیمر سنتز شدند. در ابتدا پیشپلیمری با۳/۵۶ درصد NCO آزاد با استفاده از تولوئن دی ایزوسیانات(TDI) و پلی تترا متیلن اتر گلیکول (MW=١٠٠٠ ،PTMEG) تهیه گردید و مرحله گسترش زنجیر با استفاده از زنجیرافزاینده ′ ٤،٤ – متیلن بیس اورتو کلرو آنیلین(MOCA) و تغییر مقدار آن از ٨٠ % تا ١١٠ % مقدار تئوری انجام شد. در نمونه- های سری دوم پیشپلیمری با ۴/۱ درصد NCO آزاد از TDI و PTMEG (MW=۲۰۰۰) سنتز و مرحله گسترش زنجیر با مخلوطBDO و MOCA صورت گرفت. با اندازهگیری خواص مکانیکی در دمای پائین نمونه ها مشخص شد برای نمونههایسری اول استحکام کششی، مقاومت پارگی در ٩٥ % مقدار تئوری به بیشترین مقدار خود می رسد و کشش تا نقطه شکست و سایش با افزایش غلظت زنجیرافزاینده، افزایش مییابند. در نمونههای سری دوم استحکام کششی و سختی با افزایش درصدMOCAدر مخلوط، افزایش مییابند ولی مقاومت پارگی در ۴۵ % مقدار MOCA به حداقل می رسد و کشش تا نقطه شکستدر این مقدار به ماکزیمم خود می رسد.