سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اباذر عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد
احمد توبه – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی،
رسول اصغری ذکریا – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی،
امیر اصلان حسین زاده – محقق و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اردبیل(مغان)

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیر ک ود نیترو ژن بر رشد و عملکرد ارقام سیب زمینی، این آزمایش در سال زراعی ۱۳۸۳ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل اجرا گردید . دو رقم سیب زمینی (آگریا و ساتینا ) و چهار میزان کود نیتروژن (۰، ۸۰، ۱۶۰ و ۲۰۰kgN/ha) بصورت اسپلت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفتند . طبق جدول تجزیه واریانس زمان سبز کامل و غده بندی و وزن غده در بوته تحت تاثیر رقم در سطح ۱% و عملکرد در سطح ۵% معنی دار بوده و در سطوح کودی در سطح ۱% معنی دار شدند. در اثر متقابل بجز سبز کامل که در سطح ۵% معنی دار شده بقیه صفات در سطح ۱% معنی دار بودند . در رقم آگریا و با افزایش سطوحکودی غده بندی و سبز کامل بطور معنی دار به تاخیر افتاد . در اثر متقابل هر دو صفت در رقم آگریا در سطح کودی ۲۰۰kgN/ha بیشترین تاخیر را داشتند . رقم آگریا با وزن غده در بوته ۹۸۱/۶۹ گرم در بوته و عملکرد معادل ۳۰۰۲۵ کیلوگرم در هکتار نسبت به ساتینا برتری داشت . بیشترین عمل کرد در سطح ۱۶۰kgN/ha بدست آمد و مصرف مقادیر بیشتر کود اثر معنی داری بر عملکرد نداشت. اثر متقابل وزن غده در بوته و عمل کرد هر دو در رقم آگریا و در سطح کودی ۱۶۰kgN/ha ضمن قرار گرفتن در گروه برتر ، بیشترین مقدار را داشته و با بقیه گرو ه هااختلاف معنی داری نشان داد.