سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمود رستمی ورنوسفادرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر
مجید کریمی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
میثم موسوی راد – دانشجوی دکتری دانشگاه Iowa
محمدسعید سیف – دانشیار دانشگاهی صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله با استفاده از روش های عددی اثرات سازه ای ناشی از ضربه هیدرودینامیکی اسلمینگ که بر دماغه شناور اعمال می شود، مورد بررسی قرار می گیرد. مقطع دماغه شناور به صورت گوه دو بعدی (Wedge) در نظر گرفته شده و بطور متقارن به آب برخورد می کند و فشار ناشی از برخورد به سطح آب به روش عددی بدست آمده و سپس با اعمال این نتایج بر یک گوه سه بعدی که قسمتی از دماعه شناور است، اثرات فشارهای هیدرودینامیکی بصورت تنش بر روی ورق موردمظر بدست می آید. حل جریان آب و آنالیز تنش بصورت عددی انجام گرفته و اثرات اسپری آب، نیروی ثقل و لزجت در قسمت آنالیز هیدرودینامیکی اثرات غیر خطی شدن رفتار سازه در اثر اعمال فشار های لحاظ گردیده است.