سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید رضا صباغ یزدی –

چکیده:

بدلیل اهمیت جریانهای دریایی در گستره دریای خزر، تدوین مدل هیدرودینامیک آن میتواند مفید واقع شود. معادلات مورد استفاده در این مدل، معادله میانگین عمقی پیوستگی و معادلات حرکت در صفحه افق می باشند. تاثیر جریان ورودی از رودخانه های مهم بعلاوه تبخیر از سطح آب در معادله پیوستگی دیده شده است. اثرات نیروی ناشی از چرخش زمین (کریلیوس) بعنوان عوامل مهم در معادلات حرکت منظور گشته اند و از اثر ناچیز لزجت آب، آشفتگی جریان تنشهای کلی ناشی از اثر باد بر سطح آزاد دریاچه و زبری بستر صرف نظر شده است. این معادلات با روش کارآندی، که می توان آنرا بین روش های اجزاء محدود و روش رئوس سلول احجام محدود دانست، بر روی شبکه اجزا بدون ساختار مثلثی گسسته گشته اند. هندسه پیچیده محیط دریاچه با بکارگیری روش مثلث بندی دلاوی شبکه بندی گردیده است. نتایج حل عددی تاثیر غالب نیروی ناشی از چرخش زمین (شتاب کریلیوس) را نشان داد. نتایج حاصل از شبیه سازی رایانه ای هماهنگی قابل توجهی را با مشاهدات ثبت شده در مراجع موجود بنمایش گذاشت.