سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه حقیقت –
حسین نجف زاده ورزی –
نعیم آلبوغبیش –
سعد گورانی نژاد –

چکیده:

هایپریسین یک جزئی از گیاه ها یپریکوم پرفوراتوم ( علف چا ی ) می باشد و یکی از عوارض مهم آن ا یجاد حساسیت به نور به خصوص در گوسفندان دارا ی پشم سفید و در نواحی بدون پشم بدن است . از هایپریسین برا ی درمان افسردگی استفاده می شود و گزارشاتی مبنی بر ا یجاد حساسیت به نور در بیماران در یافت کننده ا ین دارو وجود دارد . هدف ا ین مطالعه بررسی تاثیر ها یپریسین بر روی اوولاسیون رات می باشد . پنج گروه از رات های ماده بظاهر سالم با سن حدود ۲۵ روز به تعداد ۶ سر در هر گروه به شرح ز یر تحت مطالعه قرار گرفتند . در روز اول در ساعت ۹ صبح گنادوتروپین کروینیک اسب در تمامی رات ها تجویز شد .
.۱ گروه شاهد بدون دریافت دارو و با شرایط تقریبا یکسان با سایر گروه ها نگهداری شد .
.۲ گروه کنترل اول : در روز سوم ساعت یک بعد از ظهر فنوباربیتال دریافت کردند .
.۳ گروه کنترل دوم : در روز سوم ساعت یک بعد از ظهر فنوباربیتال و دو ساعت بعد GnRH تجویز شد .
.۴ همانند گروه سوم ،علاوه بر آن ها یپریسین را با دوز ۰/۲۵ میلی گرم نیم ساعت قبل از تجو یز فنوباربیتال دریافت کردند .
.۵ همانند گروه سوم، علاوه برآن ها یپریسین را با دوز ۰/۵ م یلی گرم نیم ساعت قبل از تجویز فنوب اربیتال در یافت کردند .
در روز بعد یعنی روز چهارم در ساعت ۹ صبح رات ها کشته شدند و تعداد فولیکول ها ی رسیده یا اوله شده بر روی هر دو تخمدان تعیین و شمارش گرد ید . نتایج نشان داد که تجویز هیپریسین به شدت رشد فولیکولی را افزایش داد و فولیکولها رسیده و پر خون گردیدند . بنابراین هیپریسین می تواند با تحریک محور هیپوتالاموس – هیپوفیز – تخمدان بر روی باروری تاثیر گذار باشد .