سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

یاسر حسینی – دانشجوی دانشگاه شهید چمران و کارشناس ارشد مهندسین مشاور آب و خاک استا
هادی معاضد – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز , دانشکده علوم و مهندسی آب
عبدعلی ناصری – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز , دانشکده علوم و مهندسی آب
مجید بهزاد – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز , دانشکده علوم و مهندسی آب

چکیده:

مدیریت مناسب آبیاری گیاهان زراعی ,نیاز به برسسی همه جانبه پارامترهای آب ,خاک ,وروش آبیاری مورد نظر دارد. امروزه مدلهای زیادی جهت بررسی تاثیرهر یک از پارامترهای یاد شده بر گیاه و میزان برداشت محصول دارد.ولیکن مدلهایی نیز موجود می باشند که کلیه عوامل موثر را دخیل کرده و برآیند موارد یاد شده را در برداشت محصول نهایی لحاظ می کند .به این ترتیب می توان تاثیر هر یک از عوامل را با ثابت نگهداشتن سایر پارامترها به طور جداگانه بررسی کرده ,و با پیش بینی محصول برداشت شده اقدامات مدیریتی لازم را انجام داد .یکی از این مدلها SALT MEDمی باشد .در این مقاله سعی شده است تاثیر عوامل آب و خاک و شوری آب آبیاری بر میزان برداشت محصول گردد.