سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علی احمدی جبلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مکانیک، دانشکده ی فنی و مهندسی، دانشگاه
سیدعلی محمدمیرجلیلی – استادیار، گروه مکانیک، دانشکده ی فنی و مهندسی، دانشگاه امام حسین(ع) – ت
محسن قاسمیان – استادیار واحد مهندسی و ساختمان،شرکت نفت فلات قاره – تهران

چکیده:

تمرکز تنش در اتصالات لوله ای سازه های فراساحلی وابستۀ هندسۀ اتصال و نوع بارگذاری می باشد. علت این حقیقت، مجموعه پژوهشهای انجام شده توسط تعدادی از محققین در زمینۀ انواع اتصالات لوله ای تحت بارگذاری های مختلف: محوری(Axial) ، خمش داخلی صفحه (In Plane Bending) و خمش خارج از صفحه (Out of Plane Bending) می باشد در این مقاله با رویکردی تازه، ضمن بررسی چگونگی توزیع تنش در اطراف فصل مشترک اتصالات، به تعیین مقدار و موقعیت تنش نقطه حاد برای هر یک از سه بارگذاری فوق و همچنین بررسی اثر هندسۀ اتصال (پارامتر θ) براین موقعیت پرداخته شده است در بخش دیگری از این مقاله رفتار انواع مختلف اتصالات لوله ای تحت بارگذاری پیشنهادی جدیدی تحت عنوان بارگذاری ترکیبی (Combined) که بسیار مشابه بارهای اعمالی بر سازه های فراساحلی است، مورد بررسی قرار گرفته است.