سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حبیب موسوی جهرمی – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
حسین هلالات ناصریان – کارشناس ارشد شرکت مهندسی مشاور آبیاری و زهکشی شاراب

چکیده:

این مقاله نتایج یکمطالعه آزمایشگاهی درباره تاثیر شکل مقطع جت برآورد آبشستگی موضعی پایین دست را ارائه می دهد. جت آب که از لولههای دایره ای، مربعی و مستطیلی ، از ارتفاع ۳۵، ۶۵ و ۹۵ سانتیمتری ، بر روی بستر ازجنس سیلیس با d50 برابر با ۱/۲۷ میلیمتر، با عمق پایاب ۶، ۱۲ و ۱۸ سانتیمتر، به مدت ۳۱۶ دقیقه تخلیه می شد، مدلسازی گردید. ابعاد مختلف حفره آبشستگی و برآمدگی رسوبات پایین دست آن اندازه گیری شدند و مورد تحلیل قرار گرفتند. مشخص شد که ابعاد آبشستگی به پارامتر فرسایش و پارامتر پایاب وابسته هستند. همچنین مشخص شد که شکل مقطع جت بر ابعاد آبشستگی موثر می باشد. ابعاد آبشستگی ناشی از جت با مقطع مربعی و مستطیلی بطور متوسط بین ۵ تا ۲۶ درصد با ابعاد آبشستگی ناشی از جت با مقطع دایره ای اختلاف دارند. میزان متوسط اختلاف در مورد لوله مستطیلی بسیار قابل توجه است.