سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حجت شیخ پور – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران
حسین رحیم پوربناب – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران
سپیده رحیمی – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران

چکیده:

سنگ مخزن میدان پارس جنوبی، که بزرگترین میادین گازی جهان است، سازندهای دالان (پرمین فوقانی) و سازند گنگان (تریاس زیرین) م یباشند. واحدK ٢سازند کنگان به دو زیرواحد K٢b در زیر با لیتولوژی آهکی ودر بخش بالایی این توالی با لیتولوژی دولومیتی تقسیم می شود. هر دو لیتولوژی دارای خواص ،K٢a زیرواحد رزرواری خوب با فرایندهای دیاژنزی متفاوتی هستند. مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی در سنگهای آهکی و دولومیتی حاکی از نفوذ گسترده سیالات جوی به این رسوبات و تشکیل تخلخلهای قالبی و حفر های و گسترش زیاد سیمانهای محیط دیاژنزی متئوریکی مانند سیمان تیغ های دو رذره، سیمان ه مبعد و دروزی قبل از فشردگی رسوبات آهکی، تشکیل دولومیتهای مختلف میکرایتی و درشت بلور در محیطهای سابخایی تا مخلوط آب جوی است. برای تفسیر سنگهای کربناته از نظر کیفیت مخزنی و قدرت هدایت سیالات نیاز به درک عمیق روابط بین تخلخل و نفوذپذیری، هندسه فضاهای حفرهای بی ندان های، شکل و اندازه ذرات، میزان و نحوه توزیع سیمان و انواع باف تهای بلورین دولومی تها م یباشد.. در اغلب دولومیت ها میزان تراوایی بطور مستقیم به تخلخل کل یا اندازه بلورها بستگی ندارد بلکه به میزان ب ههم مرتبط بودن حفر هها از طریق حفر ههای گلوگاهی بستگی دارد. دولومی تهایی که دارای بلورهای بزرگتری هستند(تخلخل بی نبلورین بالا) عموما دارای نفوذپذیری بیشتری از دولومی تهای دارای بلورهای کوچک میکرایتی یا میکرواسپار هستند. در دولومیتهای نوع(planar-e)افزایش نفوذپذیری بشدت بیشتر از دولومیتهای نوع(planar-s)و کل دولومیتها است. از طرفی تخلخل بی نبلوری بدلیلارتباط خوب شبکه بی نبلورین دولومی تها از نفوذپذیری بهتری نسبت به تخلخل های قالبی و حفر های سنگهای آهکی برخوردار م یباشد.