سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیمین پرویزی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی
رضا امیر نیا – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر خیساندن بذر زیره سبز به مدت زمان های مختلف در آب مقطر و محلول KCL 2% یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در ۳ تکرار در آزما یشگاه انجام گرفت. بدین صورت که بذرها در آب مقطر و محلول ۲%KCL (سطوح فاکتور اول) به مدت زمان های ۱/۵، ۳، ۶ و ۱۲ ساعت (سطوح فاکتور دوم) خیسانده شدند یکی از سطوح فاکتور دوم آبیاری بذور در تمام طول دوره رشد با آب مقطر یا ۲%KCL بود (بدون خیساندن قبلی) که آب م قطر به عنوان شاهد در نظر گرفته شد . پارامترهای طول ساقچه و ریشه چه، وزن تر ساقچه ، وزن خشک ساقچه و ریشچه، T50، درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی تحت تأثیر سطوح فاکتور اول در سطح ۱% معنی دار شدند . در این آزمایش بین زمان های مختلف خیساندن بذور از نظر صفات وزن خش ک ریشه چه، T50 ، درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی اختلاف معنی داری در سطح ۱% وجود داشت. همچنین تغییرات این صفات تحت تأثیر اثر متقابل دو فاکتور نیز قرار گرفت به طوریکه هر چه مدت زمان خیساندن بذور در آب مقطر افزایش یافت این صفات نیز نسبت به شاهد بهبود یافتند اما در محلول ۲%KCL این امر موجب کاهش معنی دار صفات مذکور گردید و بیشترین کاهش مربوط به تیمار خیساندن ۱۲ ساعته بذور در این محلول بود.