سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نادرقلی ابراهیمی – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان مرکزی
جواد وروانی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ا

چکیده:

به منظور بررسی و مقایسهتاثیر واحدهای زمین شناسی در میزان رسوبدهی حوزه آبخیز قره کهریز در ابتدا با تلفیق نقشه های پایه شامل قابلیت اراضی، زمین شناسی ، شیب و پوشش گیاهی، نقشه واحدهای کاری تهیه گردید. سپس از طریق مدل MUSLE میزان رسوبدهی سالانه در هر یک از واحدهای همگن برآورد گردید. با معیار اولیه حداقل مساحت (۱۲/۵ هکتار)به تعداد ۲۶۱ پلی گون واحد انتخاب گردید. در راستای اهداف تحقیق مورد نظر واحدهایی که از نظر مساحت گسترش زیادی در منطقه داشتند و همچنین از نظر کاربری اراضی، شیب و پوشش گیاهی تقریبا یکسان بوده و تنها تفاوت آنها مربوط به جنس سازندهای زمین – شناسی است انتخاب گردیدند. به منظور انجام مقایسه رسوبدهی واحدهای زمین شناسی، نتایج مدل MUSLE که در همه پلی گونها دارای برآورد کمی بود مد نظر قرارگرفت. نتایج این تحقیق نشان میدهد که بیشترین رسوبدهی مربوط به واحد زمین شناسی kmm,1 بوده که ترکیبی از مارون و آهک است. میانگین رسوبدهی در زمان سیلابهای منفرد این واحد در حدود ۱۳،۳۴ تن در هکتار می باشد. کمترین میزان رسوبدهی مربوط به واحد JS است که متشکل از ماسه سنگ های ژوراسیک می باشد که میزان رسوبدهی در حدود ۰/۲۰ تن در هکتار دارد.