سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

دهدشتی زاده – کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
ب آروئی – عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
ح عزیزی – عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
م داوری نژاد – عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

ورمی کمپوست یک محیط ارگانیک و غنی از مواد غذایی بوده که بر روی خصوصیات فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی گیاهان موثر می باشد. لذا در سال ۱۳۸۶ آزمایشی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی انجام شد که در آن چهار سطح ورمی کمپوست شامل ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ درصد و یک سطح به عنوان شاهد و همچنین دو سطح فسفر برای تولید نشاء گوجه فرنگی در نظر گرفته شد. صفات مورد بررسی شامل طول میان گره، میزان کلروفیل، میزان سطح برگ، وزن خشک شاخساره و ریشه و همچنین میزان جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم بود. نتایج نشان می دهد تمام صفات تحت تاثیر معنی دار ورمی کمپوست قرار گرفته اما طول میان گره، شاخص سطح برگ، وزن خشک ریشه و جذب عناصر ماکرو تحت تاثیر معنی دار اثر متقابل ورمی کمپوست و فسفر قرار گرفت و سایر عناصر معنی دار نشد. در میان صفات تنها طول میان گره و میزان کلروفیل تحت تاثیر اثر ساده فسفر قرار نگرفت.