سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود نجف نجفی – عضو هیئت علمی و مربی پایه یازده مرکز آموزش عالی شهید هاشمی نژاد مشهد

چکیده:

بهداشت محیط وکار و ایمنی غذا جز اصلی ترین عوامل موثر بر سلامت انسان و از شاخصهای مهم توسعه محسوب می گردند. اهمیت در سبد غذایی مردم و نقش آن در تغذیه و سلامت جامعه بر هیچ کس پوشیده نیست . با عنایت به وضعیت نان ، کیفیت و سرنوشت نهایی ضایعات آن که متاسفانه سالانه ارقام کلانی از سرمایه ملی را به خود اختصتص می دهد ، هرگونه تحقیق و پژوهشی که منجر به ارتقا کیفیت و ارزش غذایی این محصول گردد ، می تواند از اتلاف منابع اقتصادی پیشگیری نموده و نقش بسزایی در اعتلا و ارتقا سطح سلامت جامعه داشته باشد . لذا بر آن شدیم تا وضعیت بهداشتی نانواییهای شهر مشهد و تاثیر آن بر کیفیت نان های تولیدی را با آزمون توصیفی مورد بررسی قرار دهیم . اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه در یک بازده زمانی معین جمع آوری گردید. با توجه به گستردگی جامعه آماری و عدم امکان مراجعه به تمام آنها ، نمونه گیری تصادفی طبقه ای انجام گرفت و تعداد ۳۶۹ نانوایی انتخاب گردید. اطلاعات پس از کد گذاری با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. در طی مدت بررسی ، از نان های تولیدی نانوایی منتخب نیز نمونه گیری انجام شد و به محل آماده شده برای آزمون منتقل شدند. آنالیزی آماری داده های کیفیت با نرمک افزار SAS انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که فضای مورد نیاز برای تولید در اغلب نانواییها وجود ندارد. تهویه و نورگیری نانواییها در حد تقریبا مناسبی است و از لحاظ وسایل اطفا حریق و جعبه کمک های اولیه بیش از ۹۰% نانواییها وضعیت مناسبی دارند. بهداشت فردی و ماشین آلات و فضا در حدود متوسطی می باشد. همچنین بین رابطه وضعیت بهداشت فضاهای نانوایی و ابزار ماشین آلات نانوایی با کیفیت نان تولیدی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.