سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا قهاری – کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
عبدالعلی ولی – کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

ژئومورفولوژی مطالعه اشکال سطح زمین وبررسی نحوه به وجود آمدن آنها است . شکل های سطح الارضی، متاثر ازدوعامل ساختمان زمین واقلیم به وجود می آیند . حوزه ی آبخیز بیشه زرد با مساحت۱۹/۷۷ کیلومتر مربع در۱۹۰ کیلومتری جنوب شرقی شیراز واقع می باشد . این ناحیه از نظر زمین شناسی در زون زاگرس چین خورده قرار دارد نتایج حاصل از بررسی نقشه ی واحد کاری، بیانگر این است که با توجه به مساحت کم حوضه ویکسان بودن عامل اقلیم، باید فرآ یندهای دیگری بر تشکیل اشکال ژئومورفولوژی حوضه تاثیر داشته باشند . در سازندهای سخت ودر شیبهای زیاد، عامل تکتونیک ودر سازندهای سست وشیبهای کم ، عامل فرسایش در تشکیل اشکال ژئومورفولوژی حوضه تاثیر داشته اند . عامل ارتفاع به علت کوچک بودن حوزه ی آبخیز تاثیر زیادی ندارد. از این نتایج می توان برای برنامه ریزی مدیریت مهار سیل، فرسایش ورسوب در منطقه استفاده کرد