سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد ابوالفضلی اصفهانی – دانشیار گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
علی قرایی عبدل آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، تبدیل انرژی

چکیده:

در این مقاله تجزیه حرارتی یک بعدی پلی اتیلن که در معرض شار حرارتی از یک منبع تشعشعی بیرونی قرار گرفته است به صورت عددی مدلسازی شده ، و در این مدلسازی تاثیر پارامترهای مختلف تشعشعی نظیر ضرایب جذب، انعماس، صدور بر این فرایند در یک محیط بدون اکسیژن بررسی شده است. فرایندهای مختلفی مانند انتقال حرارت هدایتی، تجزیه در عمق جسم، جابجایی گازهای فرار، جذب تشعشع در عمق جسم، تشعشع از سطح و انعکاس از سطح جسم که در تجزیه حرارتی پلیمرها موثر هستند در مدلسازی وارد شده اند. نتایج نشان می دهد که ضریب انعکاس موثرتر از ضرایب دیگر در تجزیه حرارتی پلی اتیلن می باشد. ضریب صدور تاثیر ضعیف ولی مشابه ضریب انعماس دارد و ضریب جذب در عمق بیشترین تاثیر خود را در توزیع دمای داخل قطعه می گذارد. نتایج بدست آمده از حل عددی برای شار تشعشعی ۴۰kW/m2 تطابق خوبی با نتایج آزمایشگاهی موجود دارد.