سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیرعباس جلالی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
نظام الدین اشرفی زاده – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
فریدون محمدی – عضو هیات علمی پژوهشکده پتروشیمی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی،کرج

چکیده:

فرآیند کلر آلکال ی غشایی یکی از اقتصاد ی تر ین و سازگاز تر ین فرآ یندها با مح یط زیست برای تولید گاز کلر و سود سوز آور م ی باشد . از ا ین جهت ارز یابی ا ین فرآ یند به منظور درک عملکرد سل و به ینه سازی این فرآیند ضروری به نظر م یرسد. هدف ا ین مطالعه بررسی پارامترهای فرآیندی شامل دانسیته جریان (۱-۴kA/m2) دمای سل -،(۲۵-۹۰ oC۱)، pHآنولا یت ( ۵ -۲( غلظت آب نمک (۲۰۰-۳۰۰ g/lit) سرعت جر یان الکترولیت (۱,۳۴-۶,۷۳ ml/s)همراه باگذشت زمان بر روی ولتاژ دو سر سل ، درجه تبدیل سود و میزان کلر تولیدی (کلر فعال و کل کلر تولی دی) م ی باشد . طراحی آزمایشها به وسیله یک طرح مناسب (طراحی آزمایش تاگوچی) صورت گرفته است.از یکSet Up آزمایشگاهی کلر آلکالی غشایی با سطح مؤثر ۱۰cm2 با غشاء Flemion به عنوان جدا کننده و آند DSA و کاتد نیکل استفاده شد. با گذشت زمان مشخص گردید که ولتاژ دو سر سل در حال کاهش می باشد و م ی زاناین کاهش با افزا یش دب ی سل و دانس یته جر یان بیشتر است. همچن ین با افزا یش غلظت سود می زان ولتاژ دو سر سل کاهش یافت. با افزا یش زمان درpHبالا م یزان کلر فعال ب یشتری تولی د گردی د و می زان تولی د آن در دماها ی ثابت ،کاهش یافته و با افزا یش دما تغ ییرات آن ب یشتر است. با افزایش دانسیته جریان میزان کلر فعال و کل کلر تولیدی بیشتر می گردد.