سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرزاد حیدری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
ازاده مهدی پور – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
فرزاد شنبه دستجردی – کارشناسارشد مرکز تحقیقات کشاوری و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

فرسایش آبکندی تحت تاثیر عوامل متعددی ایجاد و گسترش می یابد . از جمله این عوامل خصوصیات فیزیکوشیمیائی خاک است، زیرا هر تغییری در آن تغییرات فاحشی در آبکند ایجاد می نماید . بطور مثال خاکهای با بافت سیلتی لومی تا رسی لومی حساسیت زیادی نسبت به فرسایش دارند و افزایش سیلت میزان مقاومت در مقابل فرسودگی را کاهش می دهد . از سوئی دیگر وجود شوری بسته به نوع کاتیون غالب آن تاثیرات متفاوتی در فرسایش پذیری می گذارد، یعنی کاتیونهای یک ظرفیتیNa+ فرسایش پذیری را افزایش می دهد . ولی کاتیونهای دو ظرفیتی Mg2+ و + ۲ Ca سبب کاهش فرسایش پذیری می گردند . بدین منظور، با هدف بررسی میزان تاثیر عوامل بافت و شوری خاک برگسترش حجمی آبکند ها در مناطق رابر، راین و راور استان کرمان طی یک دوره ۴ ساله اقدام به اندازه گیری تغییرات پارامترهای یاد شده گردید .