سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا احسانی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی، اصفهان
فرحناز اقبالی بابادی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی، اصفهان
حسن ابراهیمی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستا

چکیده:

گوگرد زدایی زغال سنگ به سه روش فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی انجام می شود. فلوتاسیون مهمترین روش فیزیکی است که به واسطه آن می توان گوگرد پیریتی زغال را طی فرایند شناور سازی و با استفاده از تفاوتخاصیت سطح پیریت و زغال جدا نمود. اغلب در صنعت، فلوتاسیون زغال به منظور کاهش خاکستر زغال مورد استفاده قرار می گیرد، ولی با استفاده از مواد شیمیایی و شرایط مناسب می توان کاهش گوگرد زغال بوسیله این روش را نیز مورد توجه قرار داد. در این تحقیق، تاثیر مواد شیمیایی مورد استفاده به عنوان کلکتور و کف ساز و همچنین تاثیر غلظت پالپ و دورهزمن بر روی کاهش گوگرد وخاکستر زغال و نیز درصد بازیافت زغال سنگ در دو مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج این تحقیق، مقددار کلکتور نفت سفید با درصد بازیافت زغال سنگ و درصد کاهش گوگرد و خاکستر رابطه مستقیم دارد. همچنین مقدار کف ساز روغن کالج با درصد بازیافت زغال سنگ رابطه مستقیم و با درصد کاهش گوگرد و خاکستر رابطه معکوس دارد.