سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نرجس اکاتی –
عباس اسماعیلی ساری –
سیدمحمود قاسمپوری –

چکیده:

در این پژوهش میزان جیوه موی ۷۰ مادر و عوامل مؤثر بر آن مورد ارزیابی قرار گرفت. میانگین غلظت جیوه موی مادران ۰/۱۹ mg/kg بدست آمد که از حد نرمال WHO برای جیوه مو (۲mg/kg) و حد راهنمای USEPA برای جیوه مو (۵mg/kg) کمتراست. با استفاده از آزمون توکی متغیرهای سن، مکان زندگی، میزان مصرف ماهی و تعداد دندان های پر شده با آمالگام مورد بررسی قرار گرفتند. این مطالعه نشان داد که متغیرهای مکان زندگی (۰/۰۲-p) مصرف ماهی (۰/۰-p) به طور معنی داری روی میزان جیوه موی مادران تاثیر دارند. متغیرهای سن و تعداد دندان های پر شده با آمالگام روی میزان جیوه مو تاثیری نداشتند.