سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی مظفری – استادیار دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کرامت ملک زاده فرد – استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی هوافضا
سید محمد مهدی شجاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه ن

چکیده:

بررسی اثرات میرایی بر روی رفتار پانل های ساندویچی-کامپوزیتی با هسته ویسکو الاستیک انعطاف پذیر، از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین وجود جرم، به طور کامل می تواند بر فرکانس ها و شکل مود در رفتار ارتعاشات آزاد سازه فوق اثرگذار باشد. در این مقاله در رویه ها از تئوری مرتبه اول برشی (FSDT) و در هسته میانی از تئوری مرتبه بالای بهبود یافته صفحات ساندویچی (IHSAPT) استفاده شده است و ارتعاشات آزاد ورقهای ساندویچی با هسته ویسکوالاستیک و انعطاف پذیر عرضی با در نظر گرفتن اثرات میرایی سازه ای تحت بار خرجی متصل به رویه فوقانی بررسی می گردد. بطوریکه اثرات اینرسی هسته میانی و رویه ها در معادلات بطور کامل در نظر گرفته شده است. در این مقاله از رویه ها از تئوری مرتبه اول برشی (FSDT) و در هسته میانی از تئوری مرتبه بالای بهبود یافته صفحات ساندویچی (IHSAPT) استفاده شده است و ارتعاشات آزاد ورقهای ساندویچی با هسته ویسکوالاستیک و انعطاف پذیر عرضی با در نظر گرفتن اثرات میرایی سازه ای تحت بار خارجی متصل به رویه فوقانی بررسی می گردد. بطوریکه اثرات اینرسی هسته میانی و رویه ها در معادلات بطور کامل در نظر گرفته شده است. در این مقاله برای در نظر گرفتن اثرات ویسکوالاستیسیته، کرنش بصورت یک تابع هارمونیک زمانی بیان شده و تابع تنش بر حسب مدول مختلط بدست آمده است. بطور کلی در این مقاله تاثیر پارامترهای هندسی پانل مانند نسبت طول به عرض پانل ساندویچی (a/b)ف نسبت ضخامت هسته میانی به ضخامت کل پانل (hc/h) و نسبت طول به ضخامت پانل (a/h)، بر روی ارتعاشات آزاد صفحات ساندویچی کامپوزیتی با هسته ویسکو الاستیک همراه با جرم متصله بررسی می گردد. مسئله برای شرایط مرزی اطراف لولا بصورت تحلیلی و با استفاده از روش عددی گالرکین حل می گردد. در این مقاله برای اولین بار تاثیر جرم گسترده و ویسکوالاستیک بودن پانل ساندویچی و تاثیر متقابل اثرات آن ها روی ارتعاشات آزاد پانل ساندویچی، بررسی شده است.