سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کیانوش بارانی بیرانوند – دانشجوی دکتری فرآوری مواد معدنی- دانشگاه تربیت مدرس
سید محمد جواد کلینی – استادیار گروه فرآوری مواد معدنی- دانشگاه تربیت مدرس
امیر پازوکی – استادیار گروه معدن- دانشگاه لرستان

چکیده:

در این تحقیق تاثیر پارامترهای کنترلی نرخ ته ریز،نرخ آب شستشو،نرخ هوا بر روی شرایط هیدرو دینامیکی سلول فلوتاسیون ستونی آزمایشگاهی مورد بررسی قر ار گرفته است . آزمایشها با سلولی از جنس پی وی سی شفاف با قطر و ارتفاع بترتیب ۹ و ۲۰۰ سانتیمتر و با نمونه تالک انجام گرفته است .طرح انجام آزمایشها بر اساس ماتریسL9 تاگوچی طراحی گردیده است . بر این اساس برای هر یک از سه متغیر کنترلی سه سطح در نظر گرفته شده و ۹ آ زمایش انجام گرفته است . پارامترهای هیدرو دینامیک ستون با استفاده از داده های مربوط به مانومترها ی آب که در زونهای مختلف ستون تعبیه شده اند محاسبه گردیده است . تجزیه و تحلیل داده ها با روش ANOVA صورت گرفته است . در هر مرحله تجزیه و تحلیل یکی از پارامترهای مانده گی گاز در ناحیه جمع آوری،دانسیته ناحیه جمع آوری، دانسیته ناحیه کف و ارتفاع زون کف به عنوان پاسخ انتخا ب شده است. نتایج نشان می دهد متغیر نرخ ته ریز تاثیر گذار ترین پارامتر کنترلی بر تمامی پارامترهای هیدرودینامیک می باشد