سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسین صدقیانی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
علی خسروی – کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
محمد خسروی – کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

وجود ناپیوستگی ها در توده سنگ، ساختار توده سنگ را تبدیل به ساختاری کاملا سه بعدی کرده و سبب کاهش مقاومت و افزایش تغییر شکل پذیری و نفوذپذیری توده سنگ می گردد و آن را از لحاظ رفتاری پیچیده و متمایز از خاک می کند. خصوصیات درزه های بدون پر کننده به فاکتورهایی چون نوع سنگ، مقدار تنش عمود بر سطح اعمالی بر سطح لغزش، درجه زبری، اندازه درزه، میزان هوازدگی سطح ناپیوستگی، درصد رطوبت و فشار آب وابسته است و تاثیر این پارامترها توسط محققین مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که راستای اعمال بار با توجه به ساختار سه بعدی توده سنگ، می تواند در جهان مختلفی نسبت به امتداد زبری سطح درزه باشد لذا به نظر می رسد این پارامتر نیز مشخصه توده سنگ، می تواند در جهات مختلفی نسبت به امتداد زبری سطح درزه باشد لذا به نظر می رسد این پارامتر نیز مشخصه ای موثر در رفتار برشی درزه ها است. لذا در این تحقیق، چگونگی رفتار برشی درزه با تغییرپارامترهایی چون مشخصات هندسی دندانه های سطح درزه که نشانگر زبری هندسی سطح بوده و همچنین جهت راستای دندانه ها نسبت به جهت بارگذاری برشی که به صورت زاویه انحراف بارگذاری معرفیشده، توسط آزمایشات برش مستقیم در شرایط تنش ثابت عمود ب سطح بر روی نمونه های گچی مصنوعی با نیمرخ زبری دندانه دار منظم با ابعاد ۱۸ ضربدر ۳۰ ضربدر ۳۰ سانتیمتر استفاده از دستگاه برش مستقیم بررسی شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که این پارامتر چدید تاثیر بسزایی بر رفتار برشی ناپیوستگی داشته و افزایش مقدار زاویه انحراف بارگذاری، سبب کاهش بارز مقاومت برشی درزه شده و تا حد زیادی تاثیر سایر پارامترها چون تنش عمود بر سطح و زاویه زبری سطح نیز در اثر افزایش این پارامتر کاهش یافته است.