سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید رضا تفقدی – کروه مهندسی متالوژی و مواد-دانشکده فنی – دانشگاه تهران
سید محمد کاظم حسینی – گروه مهندسی متالوژی و مواد-دانشکده فنی -دانشگاه تهران
علیرضا آرایی – گروه مهندسی مکانیک -دانشکده فنی-دانشگاه تهران
عباس زارعی هنزکی – گروه مهندسی متالوژی و مواد -دانشکده فنی -دانشگاه تهران

چکیده:

بطور معمول مس چقرمه الکترولیتی پس از تولید جهت ساخت مفتولهای مسی تحت فرایند تغییر شکل گرم قرار می گیرد حصول مفتولهایی با خواص مکانیکی مطلوب به کنترل دقیق پارامترهای تغییر شکل گرم ترکیب شیمیایی و دانش کافی از رفتار کارگرم ماده بستگی دارد دراین راستا و در پژوهش حاضر با استفادها ز مفتولهای مسی حاوی مقادیر متفاوت اکسیژن نمونه های ازمایش فشارگرم تهیه شده و سپس در دماهای مختلف و با نرخ کرنشهای متفاوت تحت ازمایش فشار قرار گرفتند نتایج ازمایشها نشان میدهند که اگر چه با افزایش دما استحکام کاهش می یابد اما با افزایش مقدار اکسیژن تا یک مقدار بحرانی تنش سیلان کاهش و سپس افزایش می یابد همچنیندر این تحقیق با توجه به پارامتر زنر – هولمان اثر دما و نرخ کرنش برشروع فرایند تبلور مجدد دینامیکی مورد بررسی قرارگرفته است.