سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش آبخوانداری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی جعفری – کارشناس بخش تحقیقات آبخیزداری مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور استان ب
حسن خسروانیان – کارشناس بخش تحقیقات آبخیزداری مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام است
محمدهادی روحانیان – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات آبخیزداری مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دا

چکیده:

پخش سیلاب یکی از مهم ترین فعالیتهایی استکه در جهت استفاده مناسب از منابع طبیعی ، به ویژه کنترل آبهای سطحی و تغذیه آبخوانها صورت گرفته است. در این مطالعه جهت بررسی تغییرات کمی و کیفی سفره آب زیر زمینی منطقه محموداحمدی اهرم و عوامل موثر بر آن ونقش سیلاب در تغذیه سفره مذکور از ده حلقهچاه مشاهده ای مربوط به مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام و ۱۳ حلقه چاه بهره برداری کشاورزی و نیز چاه های خانگی منازل روستاییان منطقه آماربرداری ماهیانه جهت بررسی تغییرات کمی، و فصلی جهت تجزیه کیفی آب صورت گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده از سال ۷۴ تا ۸۲ با توجه به خشکسالی های اخیر و نیز استفاده زیاد بهره برداران، سطح سفره زیرزمینی در برخی عرصه ها ۳ متر افت نشان می دهد.
همچنین از مقایسه شوری چاههای کشاورزی، مشاهده ای و خانگی از سال ۷۴ تا ۸۲ چنین بر می آید که با وجود برداشت زیاد آب از سفره آب زیرزمینی دشت مورد نظر و نیز افزایش سطح زیر کشت پایین دست به میزان ۴ برابر قبل از اجرای طرح، کیفیت آب در قسمتهای موازی و پایین دست عرصه پخش سیلاب در برخی نقاط بهبود قابل ملاحظه و چشمگیری داشته است که این موضوع تاثیر مثبت اجرای طرح پخش سیلاب کوثر (۳) – اهرم را نشان می دهد.