سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدجواد روستا – استادیارمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
غلامرضا رهبر – مربی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

یک بررسی بر روی خا کهای شنی ایستگا ه تحقیقاتی، ترویجی و آموزشی کوثر در گربایگان فسا، ۲۰۰ کیلومتری جنوب شرقی شیراز انجام گرفت. چهار نمونه مرکب از خاک سطحی۰-۲۰سانتیمتری) به شرح زیر جم عآوری گردید: ۱- از دو نوار اول شبکه های پخش سیلاب گربایگان فسا موسوم به بیشه زرد ۱ که در دی ماه ۱۳۶۱ در آنها اکالیپتوس کامالدولنسیس Eucalyptus comaldulensis کاشته شده است. ۲- از مناطقی که پخش سیلاب بر روی آن صورت نگرفته (شاهد). ۳- از نوار دوم و سوم شبکه رحیم آباد ۱ که زیر پوشش گیاهان مرتعی است و باسیلاب به صورت طبیعی آبیاری می گردد. ۴- مزرعه زراعی که در جنوب غربی شبکه بیشه زرد ۱ قرار گرفته، به عنوان چهارمین تیمار انتخاب گردید. از این نمونه ها برای شمارش تعداد کل موجودات ذر هبینی و باکتر یهای نیترات ساز با روش بیشترین احتمال تعدادMPN)استفاده گردید. نتایج نشان داد که جمعیت کل موجودات ذره بینی حدود ۳۴ و ۲۴ برابر، به ترتیب در مکان هایی که با اکالیپتوس کامالدولنسیس کاشته شده بود و مراتع طبیعی پخش سیلاب شده در مقایسه با شاهد، افزایش یافته است. دو مکان پیشین در مقایسه با اراضی زراعی ۶ و ۴ برابر، موجودات ذره بینی بیشتری داشت. ظاهرا افزایش میزان رطوبت و مواد آلی برای جمعیت میکروبی در مح لهای کاشت اکالیپتوس کامالدولنسیس و اراضی مرتعی، دو عامل عمده در افزایش میزان جمعیت میکروبی هستند. مقدار ماده آلی در مکان هایی که اکالیپتوس کامالدولنسیس کاشته شده، در مقایسه با شاهد و نقاط زراعی تقریبا ۲ برابر افزایش یافته است ۱/۴۰ به ترتیب در مقایسه با ۰/۶۳ و ۰/۷۳ . تعداد اکسید کننده های آمونیوم در نقاط اکالیپتوس کاری شده و مزارع زراعی به طور معنی داری افزایش نشان داد. فعالیت اکسید کننده های آمونیوم و نیتریت ( باکتری های نیترات ساز) در مکان هایی که اکالیپتوس کاری شده، نسبت به نقاط دیگر، افزایش یافته است. درمجموع، می توان گفت که کاشت اکالیپتوس کامالدولنسیس، رشد و فعالیت باکتر یهای نیترات ساز و در نتیجه فرایند نیترات سازی ( نیتریفیکاسیون) راتحریک می کند.