سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرحیم فروزه – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل موثر در مهار فرسایش آبی مدیریت اراضی و نحوه بهره برداری می باشد. بهترین مدیریت ،استفاده حداکثر و چند منظوره از زمین بدون ایجاد فرسایش است. ایجاد پوشش گیاهی مناسب شامل گیاهان چند ساله در اراضی بیابانی که علاوه بر حف اظت خاک دارای سایر ارزشها شامل خواص صنعتی،دارویی،خوراکی و … می باشند، یکی از روشهای موثر جهت بهره وری مناسب از زمین، بهبود و توسعه شاخصهای انسانی و کنترل فرسایش است. مهار سیلابهایی که در بیشتر بیابانها روان می گردد یکی از این موارد مدیریتی به شمار می رود ؛ بر این اساس جهت تاثیر مهار سیلاب در استقرار و گسترش گیاهان بوته ای با خواص چند منظوره، بیابان گربایگان فارس که از سال ۶۱ تاکنون آبیاری می شود، انتخاب شد و پس از تعیین لیست فلورستیک منطقه،گیاه بوته ای Dendrostellera lessertiiکه علاوه بر خصوصیت حفاظت خاک دارای ارزش دارویی نیز بود، انتخاب شد و پس از تعیین منطقه معرف، و تعیین تعداد و اندازه مناسب پلات،ارزیابی وزن زیتوده هوایی آن در قالب پلاتهای ۲ متر مربعی که در امتداد تراسکتهای ۵۰ متری مسقر شدند با استفاده از روش سیستماتیک -تصادفی در هر دو منطقه پخش سیلاب و شاهد صورت گرفت . این مطالعه در قالب یک طرح کاملا تصادفی با ۲ تیمار و ۸ تکرار اجرا و تحلیل نتایج در فاصله اطمینان ۹۵ % با استفاده از نرم افزار آماریSPSS انجام گرفت. نتایج آماری بیانگر تفاوت معنی دار مقدار زیتوده هوایی گونه مورد بررسی در ۲ تیمار مورد مطا لعه بود . این دستاورد نشان می دهد که شیوه پخش سیلاب به شرط گزینش مکان مناسب اجرا می تواند علاوه بر سایر فواید، نقش موثری را در حضور و تقویت گونه هایی که علاوه بر حفاظت خاک، داری ارزش اقتصادی نیزمی باشند ایفا نماید.