سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهرام محمدی گلرنگ – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
جمال قدوسی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
علیرضا بصیری – کارشناسان پژوهشی ایستگاه آبخوانداری کاشمر و مرکز تحقیقات خراسان
حسن فلاحتی – کارشناسان پژوهشی ایستگاه آبخوانداری کاشمر و مرکز تحقیقات خراسان

چکیده:

احداث ایستگاه های تحقیقاتی آبخو انداری در ۳۶ نقطه از کشور با مساحت ۵۵۰۰۰ هکتار گام مهم و اساسی در فراگیر نمودن نهضت سبز آبخوانداری با هدف توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی بشمار می رود .در این راستا در سال ۱۳۷۶ ایستگاه تحقیقاتی -ترویجی آبخوانداری کاشمر در استان خراسان با هدف گسترش سیلاب و بهره برداری چند منظوره از سیل و با محوریت احیاء مراتع کم بازده و کاشت درختان مثمر و غیر مثمر احداث گردید .هدف از این بررسی با توجه به اهمیت و جایگاه پخش سیلاب در احیاء و اصلاح مراتع بعنوان یک تکنولوژی جدید بررسی و ارزیابی اثرات پخش سیلاب بر تغییرات پوشش گیا هی وضعیت و گرایش مرتع و عکس العمل گیاه در برابر آن است، در این بررسی در داخل کوادراتهای ۱۰×۲۰ پارامترهایی مثل درصد پوشش تاجی -تراکم – زادآوری و تولید محاسبه گردید .تولید به روش قطع و توزین (و همجنین بررسی روابط همبستگی بین ابعاد یا اندازه گیاه با وزن علوفه خشک محاسبه گردید) و وضعیت مرتع به روش چهار فاکتوری و گرایش آن به روش ترازوی گرایش تعیین گردید