سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهربانو حضرتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- آب ، دانشگاه صنعتی شریف
احمد ابریشم چی – دانشیاردانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
مسعود تجریشی – استادیاردانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

براساس مطالعات صورت گرفته در مناطق مختلف جهان، فازهای حدی پدیده های نوسانات اطلس شمالی ونوسانات جنوبی باعث تغییرات بزرگ اقلیمی مانند خشکسالی وترسالی می شوند. از اینرو، شناخت این پدیده ها وتأثیر آنها بر دما وبارش حوزه دریاچه ارومیه که در حدود ۱/۳ درصد مساحت کل کشور راتشکیل می دهد حائز اهمیت است. در این مقاله به بررسی میزان تأثیر پدیده های اقلیمی جهانی نوسانات اطلس شمالی (NAO) ونوسانات جنوبی (ENSO) بر دما وبارش دوره های مختلف سال در ایستگاه های هواشناسی حوزه دریاچه ارومیه پرداخته شده است. نتایج حاصل بیانگر ارتباط بارش زمستانه حوزه با نوسانات اطلس شمالی وهمچنین بارش پاییزه حوزه با نوسانات جنوبی است و وقوع فاز منفی نوسانات اطلس شمالی باعث کاهش دما زمستانه و وقوع فاز مثبت آن باعث افزایش دما زمستانه می گردد