سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد غلامی – عضو هیئت علمی زراعت – دانشگاه صنعتی شاهرود
آتنا بیاری – دانشجوی کارشناسیارشد زراعت – دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

با استفاده از میکروارگانیسمهًای خاک و مخصو صا باکتریهای ریزوسفری محـرک رشـد گیـاه مـی تـوان رشـد گیاهـان را بهبود بخشید . در این آزمایش اثر تلقیح دو گونه باکتری آزوسپیریلیوم و ازتوباکتر بر خصوصیات رشـد ، عملکـرد و اجـزای عملکرد ذرت مورد بررسی قرار گرفت . این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب بلوکهای کامل تصادفی اجرا گردید . عوامل مورد بررسی عبارت بودند از : سویههای باکتری Azotobacter که شامل سـه سـطح : = A0 بـدون تلقـیح،Azotobacter chroococcum DSM2286 = A2، Azotobacter sp.Strain5 = A1 و سـویه هـای بـاکتری Azospirillum شامل چهار سطح = Z0 بدون تلقیح،Azospirillum = Z2،Azospirillum sp.Strain21 = Z1 Azospirillum brasilense DSM1690 = Z3،lipoferum DSM 1691 بود . نتایج این بررسـی نـشان داد کـه تلقیح ذرت با ازتوباکتر موجب شد تا وزن دانه در بوته ، وزن صد دانه، وزن بلال، ساقه و وزن کل بوته در مقایسه بـا شـاهد به طور معنیداری تحت تاثیر قرار گیرد . وزن دانه در بوته، وزن صد دانه، تعداد دانـه در بـلال ، وزن بـلال ، سـاقه و وزن کـل بوته گیاهان تلقیح یا فته با آزوسپیریلیوم افزایش معنی داری را در مقایسه با شاهد نشان دادند . کاربرد توأم این دو بـاکتری نیـز افزایش معنیداری را در عملکرد دانه ذرت، وزن صد دانه ، تعداد دانه در بلال ، وزن بلال و وزن کـل بوتـه نـشان داد . تـاثیرسویه های ازتوباکتر بر تعداد دانه در بلال در مقایسه با شاهد معنیدار نبود . همچنین اثرات تلقیح سویههای این باکتریهـا بـر وزن خشک برگ معنیدار نبود