سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین اردلان صمعی – کارشناس ارشد مهندسی آب
فریدون وفایی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
پیمان آق تومان – هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

در این تحقیق تاثیر پریود امواج نامنظم دریا بر بالاروی(Wave run-up) و پایین روی Wave run – down) موج در دیوارهای ساحلی توده سنگی شکل پذیر مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با استفاده از روش مدل فیزیکی، در فلوم موج مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی طی سال ۱۳۸۱-۱۳۸۲ هـ.ش انجام شده است. امواج تابیده شده بهمدل نامنظم و طیف انرژی موج مربوطه JONSWAP بوده است. برای بررسی تاثیر پریود امواج بر واکنش های هیدرولیکی (شامل بالاروی و پایین روی موج) در دیوارهای ساحلی توده سنگی شکل پذیر، از سه پریود متوسط(۶،۴و۸) و سازه با نفوذپذیری اولیهP=0/5 و محدوده دانه بندی عریض ۱/۸۵=D85/D15 یا W85/W15=6) استفاده شده است. مجموغا تغداد ۱۷۴ آزمون در این تحقیق انجام شده و تغداد امواج تابیده شده به مدل سازه در هر آزمون ۱۰۰۰ موج بوده که در آزمونهای شاخص این تغداد ۳۰۰۰ موج در نظر گرفته شده است.