سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بنفشه نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – استاد گروه مهند سی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در مقاله حاضر دو سیستم توزیع آب تقریبا گسترده شامل تعداد زیادی گره به همراه چند مخزن ذخیره کننده در طول لوله ها مورد مطالعه قرار گرفته است. در سیستم شماره ۱ تنها از منابع گسسته و در سیستم شماره ۲ علاوه بر آن از یک رودخانه و یک دریاچه به عنوان منابع ورودی برای سیستم مفروض استفاده شده که عملکرد آنها از نظر زمانی متفاوت است. به این ترتیب که جریان ورودی از رودخانه به طور پیوسته در کل پریود زمانی و جریان ورودی از دریاچه به طور گسسته تنها در پریودهای خاصی به داخل سیستم صورت می گیرد. در مرحله بعد پس از شبیه سازی مدل کیفی، محاسبه تابع هدف مناسب و پنالتیهای مربوطه، غلظت کلر بر حسب mg/li درگره های بحرانی و نیز در هر یک از منابع به روش الگوریتم ژنتیک محاسبه و در قالب نمودار نشان داده شده است. همچنین دو سیستم مورد بررسی در سه مرحله با اندازه گیری جمعیت، تعداد نسلها، احتمال پیوند و احتمال جهشهای متفاوت اجرای و در پایان، نتایج حاصله مورد مقایسه قرار گرفته است. به طوریکه در بهترین اجرا، بیشترین محدوده تغییرات غلظت کلر بین (۰/۲-۰/۸) mg/li ارزیابی گردید.