سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید عبداله موسوی – دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرکان
حشمت اله رحیمیان – دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سعید نصراله نژاد – دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرکان
اسفندیار ظهور – مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی

چکیده:

گوجه فرنگی زراعی. Lycopersicon esculentum Mill از نظر اقتصادی و صنعتی یکی از مهم ترین سبزی های جهان می باشد که در ایران در سطح زیادی کشت می شود. با توجه به مقبولیت و نیاز روزافزون به این سبزی صنعتی ، مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه کودهای شیمیائی و همچنین وجود کودهای بیولوژیک اندک در این آزمایش مراحل اولیه پیدا کردن جایگزینی مناسب برای کودهای شیمیائی صورت پذیرفت. در این آزمایش امکان استفاده از شش سویه باکتری Pseudomonas fluorescens(بعنوان باکتری افزایش دهنده رشد گیاه) و همچنین روش موثرتر برای کاربرد این باکتری (از نظر زمان استفاده) مورد بررسی قرار گرفت. بذور گوجه فرنگی (در ۶ تیمار) و بذور و گیاهچه های گوجه فرنگی (در ۶ تیمار دیگر) با ۶ سویه باکتری Pseudomonas fluorescens شامل UTpf60، UTpf61، P88، P76، P83 و dw تیمار شدند. از میان سویه های بکار رفته ،بوته های تیمار شده با پنج سویه dw، P88، UTpf60، P83 و P76بطور معنی داری بلند تر از تیمار شاهد بودند. از نظر تاثیر این سویهها بر وزن خشک بوته های گوجه فرنگی تنها سویه UTpf61بطور معنی داری وزن خشک کمتری نسبت به سویه P76 داشت و تفاوتی در بین سایر سویه های بکار رفته مشاهده نشد. تفاوتی میان تیمارهای زمان های استفاده از باکتری P. fluorescensوجود نداشت. اگر چه با توجه به نتایج آزمایش می توان استفاده از پنج سویه dw، P88، UTpf60، P83 و P76.را به عنوان روشی موثر در افزایش رشد رویشی کوجه فرنگی پیشنهاد کرد، لیکن نتایج استفاده از این سویه ها در شرایط مزرعه نیز باید مورد مطالعه قرار گیرند.