سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

آیدین حمیدی – عضو هیأت علمی ( استادیار پژوهش ) موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
رجب چوکان – عضو هیأت علمی ( استادیار پژوهش ) و رئیس بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه ای
احمد اصغرزاده – عضو هیات علمی ( استادیار پژوهش ) موسسه تحقیقات خاک و آب ( تهران)
مجید دهقان شعار – عضو هیات علمی ( دانشیار پژوهش ) و رئیس موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نها

چکیده:

کاربرد باکتری های افزاینده رشد گیاه بصورت کودهای زیستی نقش مهمی در مدیریت پایدار بوم نظام های زراعی و افزایش حاصلخیزی و تولید آنها دارند . مصرف کودهای زیستی باکتریایی بصورت تلقیح بذر مهمترین روش استفاده از این کود ها می باشد . بمنظور بررسی تأثیر کاربرد باکتری های افزاینده رشد گیاه ا زوتوباکتر کروئوکوکوم، آزوسپیریلوم برازیلنس، آزوسپیریلوم لیپوفروم و پ سودوموناس ف لورسنس بر ظهور و استقرار گیاهچه دورگ های ساده دیررس ذرت ۷۰۰ ، ۷۰۴ و دورگ امیدبخش B73×K18 پژوهشی مزرعه ای در طی دو سال به اجرا در آمد . تیمارهای آزمایش شامل تلقیح بذرهای این دورگ ها با تک تک باکتری ها ،بصورت دوتایی ، سه تایی و عدم تلقیح باکتریایی بعنوان تیمار شاهد بودند . ویژگی های مورد بررسی شامل درصد اولیه و نهایی گیاهچه، زمان ظهور ۵۰ درصد، زمان ظهور نهایی و متوسط زمان ظهور گیاهچه، سرعت ظهور و سرعت تجمعی ظهور گیاهچه، شاخص ظهور گیاهچه در مزرعه، ارتفاع و سطح برگ بوته، وزن خشک بوته و شاخص بنیه گیاهچه در مزرعه بودند . نتایج بدست آمده مشخص ساخت که همگی ویژگی های مورد بررسی تحت تأثیر اثر متقابل دورگ ها و باکتری های افزاینده رشد گیاه قرار گرفتند . همچنین مشخص گردید که کاربرد مایه تلقیح تلفیقی از این سه باکتری سبب بیشترین افزایش در صد و سرعت ظهور گیاهچه در مزرعه و ویژگی های مرتبط هر سه دورگ شده و به
ترتیب مایه تلقیح دارای دو باکتری ا زوتوباکتر کروئوکوکوم و پ سودوموناس ف لورسنس و تلقیح بذر با تک تک این باکتری ها از تأثیر بیشتری برخوردار بودند . همچنین ویژگی های مورد بررسی دورگ ساده ۷۰۴ بیش از دورگ های دیگر تحت تأثیر مثبت باکتری های مورد مطالعه قرار گرفته و از این لحاظ دورگ های B73×K18 و ۷۰۰ در مرتبه های بعدی قرار داشتند . بررسی رابطه همبستگی بین ویژگی های بررسی شده نیز وجود همبستگی بالای بین آنها را مشخص ساخت . بنابراین ،بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش کاربرد باکتری های افزاینده رشد گیاه تأثیر قابل ملاحطه ای در افزایش میزان و سرعت ظهور و بنیه گیاهچه دورگ های ذرت مورد مطالعه داشتند .