سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سهیل روغنیان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم خاک دانشکده آب و خاک
غلامرضا ثواقبی – استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشکده آب و خاک
حسین میرسیدحسینی – استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشکده آب و خاک

چکیده:

استفاده از زباله شهری و مشتقات آن به فرم های مختلف در جهت اصلاح خصوصیات خاک موضوع تحقیقات متعددی بوده است . هدف اصلی در این زمینه بازیافت و بکارگیری موادزائد در جهت کاهش مشکلات دفن زباله،کاهش آلودگیآب و خاک و هوا و کنترل سلامتیانسان و دیگرموجودات است . درهمینحال،درمحلهایتجمع، دفنو یا فرآوری زبالههای شهری معمولا مقادیر زیادی شیرابه تولیدمیشود که اگر بروش صحیح جمع آوری و مدیریت نشوند میتوانند سبب آلودگی خاک و آبهای زیر زمینی شوند . از سوی دیگر با توجه به طبیعت مواد تشکیل دهنده، شیرابه زباله حاوی مقادیر قابل توجهی از عناصر مختلف غذایی و همچنین مواد آلی است که در صورت استفاده صحیح می تواند به عنوان یک کود مایع عمل نموده و علاوه بر آن اثرات مثبتی بر خصوصیات فیزیکی و شیمایی و بعضا بیولوژیکی خاک داشته باشد . مطالعات انجام شده در این زمینه نشان دهنده افزایش شوری خاک و غلظت عناصر سنگین در اثر کاربرد شیرابه، افزایش ظرفیت تبادلکاتیونیخاک و غلظت نیتروژن کل و پتاسیم و فسفر قابل جذب بوده استهمچنین تاثیر در غلظت عناصری مانند نیکل، کروم، سرب، و سایر عناصر فلزی در انواع گیاهان گزارش شده است با توجه به تنوع شرایط استفاده و موارد استفاده و همچنین تفاوت در محتویات شیرابه زباله در شرایط مختلف تحقیق در مورد اثرات کاربرد شیرابه در خصوصیات خاک میتواند اطلاعات دقیق تری در جهت استفاده از آن در اختیار قرار دهد