سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا ابدالی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمدرضا اردکانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
داود حبیبی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
کامبیز خوارزمی – محقق مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی خوی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر کاربرد میکوریزا و فسفر در سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و برخی خصوصیات مرفولوژیکی ذرت پاپ کورن، آزمایشی در سال ۸۳ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خوی با استفاده از طرح اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی انجام شد. سه تیمار آبیاری شامل آبیاری پس از ۱۰۰،۵۰ و ۱۵۰ میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A در کرت های اصلی و دو تیمار میکوریزا شامل کاربرد (M1) و عدم کاربرد آن (M0) و سه تیمار فسفر شامل صفر ، ۴۵ و ۹۰ کیلوگرم در هکتار در کرت های فرعی قرار گرفتند.صفات بررسی شده در این پژوهش عبارت بودند از : ارتفاع گیاه،شاخص سطح برگ (LAI) طول بلال و عملکرد دانه.نتایج نشان داد که افزایش فواصل آبیاری باعث کاهش ارتفاع گیاه،LAI،طول بلال و عملکرد دانه شد.کاربرد میکوریزا سبب افزایش ارتفاع گیاه،LAI،طول بلال و عملکرد دانه گردید.اثر متقابل آبیاری و میکوریزا از لحاظ ارتفاع گیاه معنی دار بود ولی از لحاظ LAI، طول بلال و عملکرد دانه معنی دار نبود.کاربرد فسفر سبب افزایش ارتفاع گیاه،LAI و عملکرد دانه شد ولی طول بلال تحت تاثیر قرار نگرفت . اثر متقابل آبیاری و فسفر تنها از لحاظ LAI معنی دار بود.اثر متقابل میکوریزا و فسفر از لحاظ ارتفاع گیاه،طول بلال و عملکرد داله معنی دار بود ولی از لحاظ LAI معنی دار نبود،اثر متقابل سه گانه آبیاری میکوریزا و فسفر بر هیچ یک از صفات معنی دار نبود.