سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید هاشم خادم – مسئول آزمایشگاه خاک آزما پارس
مصطفی چرم – عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدجواد روستا – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
علی کسرائیان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

عناصر پر مصرف و ثانویه در خاکها به فرم قابل جذب و غیر قابل جذب وجود دارند. میزان قابلیت عناصر غذایی تاثیر مستقیم بر رشد گیاهان دارد. عوامل مختلفی مانند مواد آلی، نوع کانی ها،آب و هوا و غیره در این امر موثرند. در این تحقیق تاثیر کاربرد پلیمر سوپر جاذب(A200) و کود گاوی پوسیده بر میزان قابلیت جذب عناصر پر مصرف(P,K) و ثانویه(Ca,Mg) بررسی شد. این مطالعه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با شش تیمار در چهارم تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش مصرف کود دامی بر مینای ۴۵ تن در هکتار و پلیمر سوپر جاذب بر مبنای ۲۰۰ کیلوگرم درهکتار بود که شامل شاهد(بدون مصرف کود دامی و پلیمر سوپر جاذب)، مصرف ۱۰۰% کود دامی (۴۵ تن در هکتار)،مصرف ۱۰۰% پلیمر سوپر جاذب(۲۰۰ کیلوگرم در هکتار) مصرف ۵۰% کود دامی و ۵۰% پلیمر جاذب مصرف ۳۵%کود دامی و ۶۵% پلیمر سوپر جاذب، مصرف ۶۵% کود دامی و ۳۵% پلیمر سوپر جاذب بود. پس از اختلاط این مواد با خاک در عمق ۳۰ سانتی متر خاک، گیاه ذرت کشت شد. بعد از برداشت ذرت نمونه های مرکب خاک از کرتها در عمق ۳۰-۰ سانتی متری برداشت شد و میزان فابل جذب عناصر اندازه گیری شد. نتایج حاصله در قالب طرح آماری مربوطه تجزیه و تحلیل آماری شده و میانگبن ها با آزمون دانکن در سطح ۵% مورد مقایسه قرار گرفتند.