سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مجید غلامحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
امیر قلاوند – دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
فرهاد باقری – دانشجوی کارشناسی زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
سان جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با توجه به گستردگی اراضی شنی در کشور و مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف بیرویه کودهای شیمیائی در این دسته از زمینهای کشاورزی، اصلاح و بهبود حاصلخیزی اراضی دارای بافت سبک میتواند قابل توجه باشد . از جمله موادی که طی سالیان متمادی به عنوان اصلاح کنندگان طبیعی زمینهای کشاورزی مورد استفاده قرارگرفتهاند، کودهای دامی میباشند . تحقیقات پر شماری نشان داده است که استفاده از کودهای دامی علاوه بر بهبود خواص فیزیکی خاک، میتوانند در افزایش حاصلخیزی خاک، ناشی از افزایش عناصر ضروری برای رشد گیاه، مفید واقع شوند . اما در مورد استفاده از کودهای دامی دو مشکل اساسی وجود دارد اولا استفاده از این مواد آلی بصورت تازه، به دلیل افزایش ذخیره بذر علفهای هرز و گسترش آفات و امراضمیتواند مشکل آفرین باشد، ثانیا نگهداری و پوساندن کودهای دامی طی پروسه کمپوست سازی حتی در شرایط مناسب میتواند به از دست روی مواد مغذی مخصوصا نیتروژن آن به میزان ۳۰ تا ۶۰ درصد شودلذا ارائهراهکارهائی به منظور حل مشکلات استفاده از کودهای دامی در اراضی کم بازده شنی و جایگزین شدن استفاده از این مواد آلی برای تامین عناصر غذائی مورد نیاز گیاه مخصوصا نیتروژن بجای کاربرد مقادیر زیاد کودهای شیمیائی میتواند علاوه بر کاهش دادن مصرف کودهای شیمیائی باعث افزایش پایداری در اکوسیستمهای کشاورزی شود . به منظور کاهش هدرروی عناصر غذائی مخصوصا نیتروژن موجود در کودهای دامی تازه، طی فرایند کمپوست سازی، در آزمایشات متعددی مواد متنوعی مورد استفاده قرار گرفتهاندازجمله این مواد میتوان زئولیتهای طبیعی را نام برد که با توجه به خصوصیات منحصر به فردشان از جمله قابلیت تبادل کاتیونی بالا و فراوان بودن ذخائر معدنی این مواد طبیعی در سرتاسر کشوراستفاده از زئولیتها را در سطوح مختلف صنایع کشاورزی کشور ممکن میسازد . لذا این تحقیق با هدف کلی بررسی تاثیر کاربرد مقادیر متفاوت زئولیت طبیعی ایرانی در کودهای دامی تازه و مصرف این مواد پس از فرایند کمپوست سازی برعملکرد و سایر صفات زراعی گیاه آفتابگردان در یک خاک زراعی با بافت به اجرا درآمد .