سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی معماری – فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی ابوریحان دانشگاه تهران,
ایرج اله دادی – استادیار پردیس کشاورزی ابوریحان دانشگاه تهران
غلامعباس اکبری – استادیار پردیس کشاورزی ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده:

جهت بررسی اثر کمپوست زباله شهری بر رشد و عملکرد چهار گونه گیاه زراعی و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خا ک در منطقه تهران آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و پنج مقدار کود کمپوست (صفر، ۱۵، ۳۰، ۴۵ و ۶۰ تن کود کمپوست در هکتار) برای سه گیاه بهاره ذرت ، آفتابگردان و ماش و یکگیاه پاییزه، جو و مکان و زمان انجام آزمایش در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی ابوریحان طی دو سال زراعی ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که با افزایش کاربرد کود کمپوست صفات ارتفاع ، وزن خشک و عمل کرد هر سه گیاه بهاره افزایش یافت و تاثیر معنی داری بر درصد پروتئین ماش و درصد روغن آفتابگرداننداشت. با توجه به نتایج گروه بندی تیمارها مشاهده شد که با کاربرد ٤٥ تن کمپوست در هکتار می توان به نتایج مطلوب مور د نظر دست یافت. با بررسی عمل کرد دانه جو نیز تیمار ٦٠ تن کمپوست در هکتار با ۴۰۲۳ کیلوگرم دانه در هکتار بالاترین عملکرد را نسبت به سایر تیمارها داشت. همچنین بررسی تاثیر کاربرد کود کمپوست روی برخی خصوصیات خا ک نشان داد که مقادیر قابل استفاده عناصر کلسیم، پتاسیم، منیزیم و فسفر و همچنین درصد ماده آلی، pH و EC خا ک نسبت به کاربرد کمپوست ع کس العمل نشان داده و با افزایش کاربردآن در داخل خاک، افزایش یافتند.