سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرجان شفیع زاده – کارشناس ارشد پژوهشکده حفاضت خاک و آبخیزداری
حسن احمدی – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمد رضا اختصاصی – استاد یار دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی دانشگاه یزد
علی اکبر نوروزی – مربی پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

تغییرات ناصحیح کاربری اراضی یکی از عوامل مهم انسانی در تشدید فرسایش است و میزان تاثیر ان به نوع و شدت تغییر کاربری بستگی دارد این تحقیق در محدوده فرودگاه امام خمینی ره درجنوب غربی تهران در وسعتی معادل ۳۲۰۰۰ هکتار انجام شد با توجه به هدف تحقیق که بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر میزان فرسایش بادی طی سالهای ۳۴ تا ۸۲ است به کمک عکسهای هوایی با مقیاس ۱:۵۵۰۰۰ مربوط به سال ۱۳۳۴ و عکسهای هوایی ۱:۴۰۰۰۰ تصاویر ماهواره ای IRS باندهای Pan,LISS III و تصاویر ماهواره ای لندست ETM+ مربوط به سال ۱۳۸۲ مرز کاربری های مختلف مشخص شد پس از ان محدوده کاربری های مختلف در بازدیدهای مکرر صحرایی با چک کردن نقاط کنترل زمینی بررسی گردید. سپس میزان فرسایش بادی با استفاده از روش اریفر با توجه به وضعیت اراضی در سالهای ۳۴ و ۸۲ تعیین شد. نتایج نشان میدهد که شدت فرسایش در محدوده اصلی فرودگاه زیاد است و عوامل سرعت و تداوم باد مدیریت استفاده از زمین، انبوهی پوشش گیاهی، عامل خاک و پوشش ان به ترتیب بیشترین اثر را در تشدید فرسایش بادی داشته اند.