سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

احمد گلچین – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان
سعید شفیعی – کارشناس ارشد خاکشناسی

چکیده:

خاک یکی از اجزاء مهم محیط زیست در مناطق روستایی و شهری است و مدیریت اراضی کلید اصلی برای دستیابی به کیفیت خاک در این مناطق به حساب م یآید.استخراج معادن و فعالی تهای مرتبط با آن، ضایعات صنعتی حاصل از ساخت وسایل مختلف استفاده از مواد مصنوعی از قبیل حشره کشها ، علف کشها، زباله های خانگی و کاربرد لجن فاضلا بهای صنعتی و خانگی می تواند باعث آلودگی خا کهای کشاورزی و خاک مناطق شهری به فلزات سنگین شود ١).به غیر از طرق طبیعی ورود فلزات سنگین به خاک راههای متعدد و فراوانی در نتیجه فعالیتهای انسانی در راستای رها سازی فلزات سنگین در خاک وجود دارد با این وجود به طور کلی ٥ منبع عمده آلاینده خاک فعالیتهای معدنی مانند استخراجوذوبفلزات، فعالیتهای صنعتی-کشاورزی ،رسوبات اتمسفری و ضایعات تولیدی می باشند (Campbell . (Nikifornova and Smirnova1995 و همکاران ( ١٩٨٣ ) با ارزیابی مقادیر فلزات آزاد شده از دومنبع انسانی و طبیعی به این نتیجه رسیدند که فعالیتهای انسانی م یتوانند Zn وPb ،Cu ،Cdرا به ترتیب،١٣ ، ١٥ ،١٠٠ و ٢١ بار بیشتر از منابع طبیعی در محیط آزاد سازند.در گذشته به منظور مطالعه آلودگی خاک به فلزات سنگین
فقط غلظت آنها را درنظر می گرفتند و غلظت فلزات سنگین در خاک های طبیعی و آلوده را با هم مقایسه م یکردند ولی بعدًا ماکزیمم مقدار مجاز تعیین و مورد ا ستفاده قرار گرفتن که بیشتر در رابطه با رشد و توسعه گیاه بود. ماکزیمم مقدار مجاز بعضی از فلزات سنگین که توسط ( ١٩٨٠) K10Ke در آلمان بر اساس نتایج آزمایشگاهی، گلخان های و مزرعه ایمشخص گردیده است در جدول شماره ۱-۱نشان داده شده است. البته بعدها بعضی از این حدود و مرزها تغییرکرد و مقداری ماکزیمم مجاز بر حسب میزان سیمت فلزات سنگین کم یا زیاد گردد ( K10ke( 1980 جلوگیری از آلودگی . خاک به فلزات سنگین یک کار حیاتی است، چون پاکسازی و اصلاح خاک های آلوده بسیار مشکل و پر هزینه است به کارگیری و کاربرد ضایعات و لج نهای صنعتی در خاک باید بر اساس قوانین آژانس حفاظت از محیط زیست ( EPA)باشد( ۷ ). با توجه به این که پس از آب و هوا خاک مهمترین جزء محیط زیست انسانی تلقی می گردد و آلودگی خاک پدیدهنامطلوبی است که در نهایت تندرستی انسانها را به چالش می کشاند لذا هدف از این مطالعه بررسی تاثیر فعالیتهای کارخانجات سرب و روی بر میزان آلودگی خاک به عناصر سنگین است.