سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی طویلی – استادیار دانشکده منابع طبیع پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرا
محمد جعفری – استاد دانشکده منابع طبیع پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

عوامل بو مشناختی در طول زمان بر اکوسیستم تاثیر می گذارند که نتایج آن به دو صورت نمود پیدا م یکند: ساختار و عملکرداکوسیستم. بررسی و ارزیابی عملکرد اکوسیستم مهم است و باید بتوان با روشهایی نسبت به سنجش آن اقدام نمود. ارزیابی عملکرد اکوسیستم می تواند وضعیت خاک را از نقطه نظر مسایلی چون پایداری، نفو ذپذیری و چرخه عناصر غذایی که هریک نقش زیادی در تغییر وضعیت ساختار اکوسیستم دارند روشن نماید. روش،Tongway) LFA ، ۱۹۹۴ روشی استکه ما را برای رسیدن به هدف فوق رهنمون میسازد. آنچه در روش مذکور از نقطه نظر تحقیق حاضر حایز اهمیت است در نظر گرفتن کریپتوگا مها (خز هها و گلسنگها) [بعنوان یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد اکوسیستم] و بررسی اثرگذاری آن بر سایر شاخصهاست که در نتیجه بطور مستقیم و یا غیر مستقیم عملکرد اکوسیستم را از جنب ههای اشاره شده فو قالذکر تحت تاثیر قرار م یدهند. بر همین اساس، مناطق دارای خزه- گلسنگ با مناطق بدون خزه-گلسنگ در مراتع قره قیر در شمال آققلا در استان گلستان با استفاده از روشLFA مورد بررسی قرار گرفته است تا وضعیت عناصر غذایی خاک در مناطق مذکورمورد مقایسه قرار گیرند.