سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهرام مجد نصیری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تر اکم بوته بر کارایی مصرف آب ژنوتیپ های مختلف گلرنگ در دو فصل کشت بهاره و تابستانه در منطقه اصفهان، این تحقیق در سال ١٣٨١ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کبوتر آباد اصفهان اجرا گردید . پنج ژنوتیپ گلرنگ شامل دو لاین برگزیده از توده محلی اصفهان و ارقام شناخته شده ار اک ٢٨١١ ، ژیلا و کوسه در دو زمان کاشت بهاره ( ١٥ فروردین ) و تابستانه ( ١٥ تیرماه ) و هر کدام در سه تر اکم ۴۰، ۲۰ و ۱۳ بوته در متر مربع در قالب طرح آزمایشی کرت های دوبار خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج نشان داد که کارایی مصرف آب در دو کشت بهاره و تابستانه در سطح احتمال ١% با یک دیگر اختلاف معنی دار داشتند و کشت دوم از این نظر حدود ١٧ درصد برتری داشت . اگر چه کشت تابستانه گلرنگ از نظر تولید دانه با ۴۷۴/۶ کیلوگرم در هکتار عملکرد کمتری داشت، اما در مجموع به لحاظ کارایی مصرف آب به وضوح برتر از کشت بهاره بود . تاثیر تر اکم بوته نیز بر کارایی مصرف آب بسیار معنی دار بود، به طوری که تر اکم ٤٠ بوته در متر مربع با میانگین ۰/۴۸۱ کیلوگرم بر مترمکعب، بیشترین و تر اکم ١٣ بوته در مترمربع با میانگین ۰/۳۰۸ کیلوگرم بر متر مکعب، کمترین کارایی مصرف آب را به خود اختصاص دادند . در شرایط این مطالعه، افزایش محسوس در عمل کرددانه در جریان افزایش تر اکم بوته عامل اصلی برتری در کارایی مصرف آب شناخته شد . رقم ار اک ٢٨١١ در کشت اول و لاین ١ در کشت دوم از میان ژنوتیپ های مورد بررسی از کارایی مصرف آب بیشتری برخوردار بودند.