سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد قنبری – استادیار گروه زراعت دانشگاه زابل
حسین غدیری – استاد گروه زراعت دانشگاه شیراز
محمود صفری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه زابل
احمد احمدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه زابل

چکیده:

استفاده از کشت مخلوط می تواند به عنوان یک استرا تژی موفق در جهت افزایش عملکرد محصولات زراعی و کنترل علف های هرز مورد استفاده قرار گیرد . به منظور بررسی اثر کشت مخلوط ذرت و کدو بر عملکرد و تاثیر آن بر رشد علف ها ی هرز آزمایش بصورت کرتهای یکبار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی کوشکک استان فارس در چهار تکرار انجام شد . تیمار های اصلی شامل عدم وجین علف های هرز (W1) و دوبار وجین علف ها ی هرز (W2)، و تیمار های کرت فرعی شامل کشت خالص ذرت ،(M)، کشت خالص کدو (C)، کشت مخلوط ذرت و کدو با تراکم معمول (MC)، کشت مخلوط ذرت و کدو با نصف تراکم معمول (mc)، کشت مخلوط ذرت با تراکم معمول و کدو با نصف تراکم معمول (Mc)، کشت مخلوط ذرت با نصف تراکم معمول وکدو با تراکم معمول (mC) بود. بیشترین عملکرد بیولو ژیکی مربوط به کشت خالص ذرت همراه با دوبار وجین و کمترین عملکرد مربوط به تیمار های (W1mc) و (W1Mc) بود. کشت مخلوط در مقایسه با کشت خالص ذرت وزن خشکعلف های هرز را به میزان بیشتری کاهش داد . نسبت برابری زمین در کلیه تیمار های کشت مخلوط بیشتر از واحد بود. در مجموع با توجه به بالابودن نسبت برابری زمین و کنترل موثرتر علف ها ی هرز ، کشت مخلوط نسبت به کشت خالص از ارجحیت برخوردار می باشد.