سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آرش دهستانی کلاگر – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرتدانشکده مهندسی برق- د
شهرام جدید – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرتدانشکده مهندسی برق- د

چکیده:

در سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته، بر خلاف سیستم های قدرت سنتی قیمت انرژی الکتریکی درساعت های مختلف، ارتباط مستقیمی با میزان تقاضای انرژی الکتریکی در آن ساعت ها دارد . طبیعتا در ساعت های اوج بار، به لحاظ قرار گرفت ن ژنراتورهای با هزینه نهایی بالا به عنوان ژنراتورهای حدی که در تعیین قیمت های گره ای نقش دارند و همچنین به لحا ظ احتمال بیشتر وقوع پدیده تراکم در خطوط انتقال نسبت به ساعت های کم باری، قیمت انرژی الکتریکی بیشتر می باشد . تفاوت قیمت ها در ساعت های مختلف، خود ت اثیر پذیری میزان تقاضا برای انرژی الکتریکی را از قیمت ها به همراه دارد که این تاثیر تحت عنوان کشسانی تقاضا – قیمت قابل توصیف است . کشسانی تقاضا- قیمت در واقع مدل کننده رفتار مصرف کنندگان انرژی الکتریکی در مواجهه با تفاوت قیمت ها در ساعت های مختلف می باشد و د ر نهایت به اصلاح منحنی بار روزانه سیستم می انجامد . در این مقاله با در نظر گیری کشسانی تقاضا- قیمت در بازار اشتراکی انرژی الکتریکی، تاثیر آن را بر منحنی بار سیستم، قیمت های گره ای ، درآمد ناشی از تراکم بهره بردار مستقل سیستم، پرداخت کل مصرف کنندگان در یک دور ه از بار و تلفات توان در سیستم مورد مطالعه و بررسی قرار داده و این شاخص ها را در دو حالت با در نظرگیری کشسانی تقاضا – قیمت و بدون در نظرگیری آن، یعنی در حالتیکه تقاضا نسبت به قیمت غیر کشسان باشد، بایکدیگر مقایسه می گردند. همچنین جهت مطالعه، از یک سیستم قدر ت کوچک اما جامع(RBTS)به مقصود نشان ، دادن این مفاهیم استفاده می شود.