سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامرضا نخعی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

دراین مقاله به بررسی تاثیرکمربندتقویتی (خرپایی ) برروی سازه های تخت تک لایه پرداخته شده است ابتداسازه تخت تک لایه رابرای دهانه های مختلف بادرنظرگرفتن کمربندو بند تقویتی بااستفاده ازنرم افزارSAP2000 تحلیل استاتیکی خطی کرده و وزن سازه ها رابدست آورده و ازتحلیل استاتیکی غیرخطی (پوش آور)بااستفاده ازنرم افزارANSYS باربحرانی رامحاسبه نموده هرچه باربحرانی سازه بیشترباشد ایمن ترو نیزهرچه وزن کمترباشد اقتصادی تراست لذاازمقایسه وزن ازتحلیل خطی و باربحرانی ازتحلیل غیرخطی می توان سیستم مناسب رفتاری بادهانه بزرگترراانتخاب نمود.