سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد بایبوردی –
علی کلانتری اسکویی –

چکیده:

منابع کود آلی از جمله کمپوست حاصل از زباله شهری ، ورمی کمپوست وکود دامی دارای ارزش تغذیه ای فراوانی برای محصولات زراعی بوده و مصرف آنها در کشاورزی و امر تولید گامی مؤثر در روند توسعه کشاورزی پایدار و حفظ محیط زیست محسوب میشود . این تحقیق به منظور ارزیابی تاثیر کمپوست حاصل از زباله شهری بر کمیت و کیفیت پیاز قرمز آذرشهر وهمچنین مقایسه آن با کود آلی و ورمی کمپوست در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ده تیمار و سه تکرار طی دو سال زراعی ۸۲ و ۸۳ در مناطق خسروشهر و بناب ( استان آذربایجان شرقی ) اجراء گردید . در این مطالعه کود کمپوست حاصل از زباله شهری در مقادیر ۵ ، ۱۰ و ۱۵ تن در هکتار ، کود ورمی کمپوست در سه مقدار ۲ ، ۴ و ۶ تن در هکتار ،کود دامی از نوع گاوی در سه مقدار ۱۰ ، ۱۵ و ۲۰ تن در هکتار، و ترکیبی از ماسه و کودهای ازت، فسفر و پتاسیم بعنوان شاهد، تیمارهای مورد بررسی میباشند . بر اساس تجزیه و تحلیل های آماری، بیشترین عملکرد ۷۱/۱) تن در هکتار ) در اثر مصرف ورمی کمپوست به مقدار ۶ تن در هکتار به دست آمد . بیشترین درصد پروتئین ۱/۴۹) درصد ) در اثر مصرف ۶ تن در هکتار ورمی کمپوست حاصل شد . بیشترین میزان اسید اسکوربیک ۱۳/۵) میلی گرم در یکصد گرم وزن تر ) در غده پیاز با مصرف مقادیر مختلف ورمی کمپوست حاصل شد . حداکثر غلظت نیترات ۱۵۵) میلی گرم بر کیلوگرم وزن تر ) در تیمار شاهد و حداقل آن در اثر کاربرد ورمی کمپوست ۹۸) میلی گرم در کیلوگرم وزن تر ) به دست آمد . کمترین درصد غده های از بین رفته %)۱۲) در اثر مصرف مقادیر مختلف کود دامی اندازه گیری شد . همچنین بیشترین عملکرد سالانه در منطقه خسروشهر مشاهده شد . در نهایت بر اساس مقایسات آماری انجام گرفته این نتیجه بدست آمد که کاربرد ورمی کمپوست در مقایسه با سایر تیمارها عملکرد بهتری را در بخش کشاورزی – زراعت پیاز فراهم مینماید