سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمهدی قافله باشی زرند – دکتری مهندسی پلیمر، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، شرکت ملی صنایع پترو
سیدمحمدمهدی مرتضوی – کارشناس ارشد مهندسی پلیمر، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران،
محمد نجفی – دانشجوی دکتری مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی ام
وحید حدادی اصل – عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبی

چکیده:

پلیمریزاسیون پل یاتیلن سنگین با استفاده از کاتالیست THT در فشار ۱ بار و دمای ۶۰ درجه سانتیگراد بصورت نیم هپیوسته و در یک راکتور ١ لیتری بصورت دوغابی انجام پذیرفت. در این مطالعه اثر کمک کاتالیستهای مختلف شامل تر یاتی لآلومینیم(TEA) و تر یایز وبوتی لآلومینیم (TiBA) و گون ههای مختلف الکترو ندهنده شامل د یاست رها (فتالاتها)شامل د یاتی لفتالات، د یایز وبوتی لفتالات، د یایز وهپتی لفتالات، منواستر (اتیل بنزوات) و ترکیبات سیلان بر سینتیک پلیمریزاسیون بررسی گردید. مشاهده شد با افزایش غلظت کمک کاتالیست نسبت به تیتانیم سرعت پلیمریزاسیون افزایش یافته و بعد از رسیدن به یک مقدار بهینه سرعت پلیمریزاسیون کاهش م ییابد. ترکیب تر یایز وبوتی لآلومنیوم نیز نسبت به تر یاتی لآلومنیوم دارای بازده و سرعت پلیمریزاسیون بالاتری م یباشد. همچنین اثر الکترو ندهنده خارجی بر سرعت پلیمریزاسیون بررسی گردید و مشخص شد با افزایش غلظت الکترو ندهنده خارجی نسبت به آلومینیم سرعت پلیمریزاسیون و همچنین پلیمر تولید شده کاهش م ییابد. در حالیکه با افزیش غلظت الکترون دهنده خارجی اندازه ذرات پودر پلیمر بزرگتر گردیده و دارای یک نقطه بهینه م یباشد و با افزایش بیش از حد غلظت الکترو ندهنده خارجی رشد ذره متوقف گردیده و از روند نزولی پیروی م یکند.