سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا فتوحی – کارشناس ارشد زراعت
مسعود رفیعی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
سعید نورمحمدی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
سیدحسین محسنی – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

کم آبیاری از جمله راه کارهای کاهش مصرف آب بو یژه در فصول خشک سال می باشد لیکن بر گیا ه ذرت که رشد آن در تابستان مناطق معتدل مصادف با گرما و تبخیر و تعرق بالاست شدیدًا تاثیر گذار است.در آزمایشی اثر کم آبیاری بصورت قطع آبیاری در مرحله ٨ تا ١٤ برگی در مقایسه با آبیاری نرمال در کرت های اصلی و محلول پاشیعناصر ریزمغذی روی، بر و مخلوط روی و بر در مقایسه با عدم محلول پاشی در کرت های فرعی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی بصورت اسپلیت پلات چهار تکرار بر روی ذرت دانه ای رقم سینگل کراس ٧٠٤ بررسی شد . کم آبیاری موجب کاهش معنی دار در عملکرد دانه و عملکرد بیولو ژیک شد لیکن شاخص برداشت را افزایش داد. محلول پاشی عناصر ریزمغذی تاثیر معنی داری بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت نداشت . بیشترین عملکرد دانه از مصرف روی و مخلوط روی و بر به ترتیب به میزان ١١٨٣٢ و ١١٨٧٢ کیلوگرم در هکتار در شرایط نرمال رطوبتی بدست آمد . کم آبیاری ضمن کاهش غلظت روی در دانه ، کل جذب این عنصر را بواسطه کاهش عملکرد دانه کاهش داد . محلول پاشی عنصر ریزمغذی روی و مخلوط روی و بر موجب افزایش غلظت دانه گردید ، لیکن مصرف بر تاثیر معنی داری بر غلظت و کل جذب بر در دانه نداشت . در هر صورت مصرف عناصرریزمغذی بویژه در شرایط مطلوب رطوبتی موجب غنی سازی محصولات غذایی مانند ذرت می گردد.